Tečaj IFPA - osebni trener, prehranski svetovalec | Pogoji poslovanja
337
page-template-default,page,page-id-337,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA FIT TOVARNE EDU in IFPA

I. UVOD

Fit tovarna je registrirana blagovna znamka podjetja Sport-Mark d.o.o., ki je nosilec izobraževanj v okviru FIT Tovarna EDU in IFPA. V okviru FIT tovarne EDU in IFPA delujejo strokovnjaki (v nadaljevanju: učitelj), ki predajajo svoje znanje iz specifičnih področij udeležencem seminarjev, tečajev itd. (v nadaljevanju: udeleženec).

Za izvajanje pravic in obveznosti obeh strank teh splošnih pogojev sta odgovorna udeleženec seminarjev, tečajev, delavnic (v nadaljevanju: usposabljanja) itd. ter Fit tovarna.

Sestavni del teh splošnih pogojev sta tudi: Cenik storitev, objavljen na spletnih straneh Fit tovarne, IFPA fittovarne in Pravila fitnesa Fit tovarne, v kolikor se usposabljanje izvaja v fitnesu.

Predmet teh pogojev je opredelitev pravic in obveznosti Fit tovarne oziroma učitelja in udeleženca v zvezi z izvajanjem usposabljanj.

II. USPOSABLJANJE za strokovno delo v športu

Usposabljanje za strokovno delo v športu se izvaja skladno s Pravilnikom o pridobitvi uposobljenosti IFPA trener – strokovni delavec v športu 2 stopnja ter skladno z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

III. TEČAJI, SEMINARJI, DELAVNICE

Kjer ni izrecno določeno, za pristop k tečaju, na seminar ali delavnico posebno predznanje ni potrebno (izjema so nekatera nadaljevalana usposabljanja v športu, ki zahtevajo osnovno predznanje in usposobljenost).

Kadar usposabljanje poleg teoretične vsebuje tudi praktični del, mora vsak udeleženec učitelju oziroma FIT Tovarni sporočiti morebitne omejitve, ki izvirajo iz zdravstvenega stanja pred pričetkom usposabljanja oziroma med usposabljanjem.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UČITELJA

Učitelj izvaja usposabljanje skladno s priznanimi praksami in smernicami s področja, ki ga predava.

Učitelj mora imeti za svoj sklop predavanj izdelano pripravo, ki vsebuje vsaj predstavitev (učno temo), časovni okvir in metode dela.

Učitelj ima pravico udeleženca prositi, da se dostojno obnaša oziroma zavrniti izvajanje predavanja, če udeleženec tega ne stori.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCA

Udeleženec mora pred pričetkom praktičnega dela usposabljanja učitelju oziroma FIT tovarni posredovati vse relevantne informacije, ki so pomembne za izvedbo praktičnega dela, predvsem pa informacije o zdravstvenem stanju (počutju), morebitnih boleznih, zdravstvenih težavah ipd. Udelečenec mora prav tako med samo izvedbo vaj tekom praktičnega dela učitelja oziroma drugega prisotnega sproti obveščati o morebitnih bolečinah, težavah in drugih znakih v zvezi s svojim počutjem in zdravjem, ki jih opazi. Udeleženec se izrecno odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom tako zoper učitelja, in Fit tovarno iz naslova vpliva vadbe na njegovo zdravje in/ali počutje.

Udeleženec se zaveda, da lahko izvajanje vaj v okviru praktičnega dela kljub upoštevanju navodil učitelja ter varnostnih pravil pri uporabi naprav, s katerimi se izvajajo vaje, povzroči poškodbe in bolečine, zaradi česar se izrecno odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom iz tega naslova tako zoper Fit tovarno kot zoper učitelja. Udeleženec izvaja vse vaje na lastno odgovornost ter prostovoljno.

Udeleženec mora na dogovorjene ure usposabljanja prihajati pravočasno, na praktični del pa tudi v primerni športni opremi in čistih športnih copatih. Zaradi zamude udeleženca se usposabljanje ne podaljšuje.

Kadar se udeleženec usposabljanja ne more udeležiti, mora to sporočiti Fit tovarni ali učitelju vsaj 24 ur pred začetkom usposabljanja. Kadar je prisotnost na usposabljanju/tečaju obvezna, se Fit tovarna oziroma učitelj ter udeleženec dogovorita, kako bo udeleženec nadoknadil zamujeno.

Udeleženci se morajo na usposabljanju obnašati dostojno, skladno s Pravili fitnesa Fit tovarne ter temi splošnimi pogoji. Med drugim je prepovedano: napadi na druge osebe na usposabljanju, tečaju it., oziroma na učitelja, grožnje, žalitve, spolno nadlegovanje, storitev kaznivega dejanja… Zaradi takšnih in podobnih kršitev se udeležencu lahko prepove sodelovanje na usposabljanju oziroma se mu onemogoči dostop do prostorov kjer poteka usposabljanje ter nadaljnje sodelovanje na usposabljanju. Udeleženec v tem primeru ni upravičen do povračila denarja ali kakršnekoli odškodnine.

VI. CENA IN PLAČILO

Cena usposabljanja se obračuna skladno s ceno, objavljeno na internetu oziroma v prostorih FIT Tovarne ter se poravna na podlagi računa, ki ga udeležencu izstavi Fit tovarna.

Vsa usposabljanja se plačujejo v naprej, načeloma pred začetkom usposabljanja. Izjema so v naprej dogovorjena plačila na obroke. Če udeleženec usposabljanja ne plača, mu lahko Fit tovarna ali učitelj prepove sodelovanje na usposabljanju oziroma mu onemogoči sodelovanje na zaključnem izpitu. Udeleženec v tem primeru ni upravičen do nadomestila denarja.

V primeru neplačila (velja predvsem za plačilo na obroke) lahko Fit tovarna udeležencu posreduje opomin s postavljenim dodatnim rokom za plačilo, lahko pa tudi brez dodatnega opomina zoper udeleženca sproži postopek sodne izvršbe terjatve.

Vračilo denarja bolezni, nezadovoljstva nad usposabljanjem kot tudi iz katerega koli drugega razloga, ni mogoče.

VII. OSEBNI PODATKI

Osebni podatki, ki jih je udeleženec sporočil Fit tovarni, se uporabljajo izključno za izvajanje usposabljanja ter za nudenje čimboljše storitve udeležencu.

Navedene podatke Fit tovarna obdeluje skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov ter jih šteje kot obdelavo podatkov zvezi s pogodbo. Kot pogodba se v tem smislu šteje povpraševanje in ponudba ter izvajanje storitev Fit tovarne (usposabljanja, treningi, svetovanja, nakup v trgovini fittovarna-shop).

Osebni podatki se vodijo za:

– vodenje evidence prijavljenih udeležencev

– vodenje evidence prisotnosti in odsotnosti na usposabljanju

– vodenje evidence plačil

– pošiljanje obvestil o datumu in uri usposabljanja

– pošiljanje obvestil o odpovedih in drugih spremembah

– pošiljanje vabil na tovarniške prireditve ipd.

– pošiljanje e- računa za izvedene storitve

Fit tovarna lahko podatke udeleženca uporabi tudi za naslednje namene, vendar le, če je podal privolitev v obdelavo osebnih podatkov za ta namen:

– prejemanje reklamnih sporočil

– prejemanje voščil ter darilnega bona ob rojstnem dnevu

– prejemanje personaliziranih ponudb za izdelke in storitve na podlagi osebnih preferenc stranke in obnašanja, kot tudi na podlagi uporabe izdelkov in storitev.

Fit tovarna kot obdelovalec podatkov prav tako na naveden naslov ali e-naslov občasno pozove udeleženca k izpolnitvi anket o zadovoljstvu s storitvami / izdelki.

Za potrebe opravljanja storitev, ki jih Fit tovarna ponuja, se zbirajo, vodijo, obdelujejo in shranjujejo naslednji podatki udeleženca:

• ime in priimek;

• naslov;

• mobilna telefonska številka in /ali naslov elektronske pošte;

• rojstni datum (če ga vadeči sporoči);

• naslov usposabljanja.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov Fit tovarna ne odgovarja.

Fit tovarna teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval udeležencu. Zaupnost osebnih in drugih podatkov vadečih ne bo kršena v nobeni obliki. Fit tovarna bo osebne podatke vadečih vodila v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Fit tovarna je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov vadečih, tako v času trajanja usposabljanja, kot po njegovem prenehanju.

Pod nobenim pogojem Sport-Mark d.o.o. in kateri koli njegov pogodbeni partner, ne bo brez izrecnega dovoljenja udeleženca posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca. Fit tovarna lahko posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Fit tovarne. Morebitne kršitve varstva osebnih podatkov bo Fit tovarna udeležencu sporočila v najkrajšem možnem času.

Vsi učitelji ter druge osebe, ki so v Fit tovarni redno ali honorarno zaposlene, in ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov udeležencev, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju (delovnega ali poslovnega) razmerja s Fit tovarno.

Vsak udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled v osebne podatke, ki jih o njem vodi Fit tovarna, ter zahteva izbris le-teh (pravica do pozabe). Vsak udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati popravek svojih podatkov. Vsak udeleženec ima pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Fit tovarna mora na takšno zahtevo reagirati takoj oziroma najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema zahteve.

VIII. RAZNO

Udeleženec je bil ob prijavi na usposabljanje seznanjen s temi Splošnimi pogoji ter je s pristopom na usposabljanje potrdil, da je pogoje prebral, jih razumel ter jih bo dosledno izvajal, ter jamči za popolnost in pravilnost svojih podatkov, ki jih je navedel.

Praktičnega dela usposabljanja, ki vključuje fizično aktivnost, se lahko udeleži vsaka oseba, ki nima zdravstvenih omejitev ali drugih zadržkov glede izvajanja vadb. Mladoletne osebe se vadbe lahko udeležijo s soglasjem njihovih staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki morajo prebrati in podpisati izjavo o seznanjenosti s temi splošnimi pogoji.

V Fit tovarni je nameščen videonadzor z ustreznim obvestilom, ki pomaga zagotavljati najboljše možne pogoje uporabe prostorov fitnesa, varnosti članov, varovanja osebne lastnine in varovanja prostorov fitnesa.

Kakršnakoli vprašanja in nesporazume bosta udeleženec in učitelj in/ali Fit tovarna reševala sproti, na podlagi medsebojnega pogovora.

Fit tovarna lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Sprememba ali dopolnitev je veljavna od dne objave sprememb/dopolnitev dalje. V primeru bistvenih sprememb splošnih pogojev ter z njimi povezanih dokumentov (npr. cenik in pravila fitnesa) lahko udeleženec prekine sodelovanje s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi sprememb.

Maribor, junij 2018